Verkoopsvoorwaarden

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op de algemene voorwaarden, geschieden al onze verkopen en diensten onder de hierna volgende voorwaarden. Deze hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant/leverancier. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere.

1.    Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en  zonder enige verbintenis en wij behouden ons het recht deze te wijzigen. Onze prijzen zijn exclusief BTW, taksen, verpakkings-, verplaatsings- en transportkosten, tenzij anders vermeld.


2.    De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van indicatie verstrekt en binden de verkoper niet.  Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.  Wijziging in de bestelling leidt automatisch tot vervallen van de vooropgestelde en een nieuwe indicatieve levertermijn.


3.    De goederen reizen op kosten en  risico van de bestemmeling, ook al zijn ze franco. Franco leveringen vanaf  € 500.


4.    Betalingsmodaliteiten

4.1    Een eerste bestelling is vooraf betaalbaar tenzij anders vermeld.
4.2    Wij hanteren een minimumfactuur bedrag van € 50
4.3    Onze rekeningen zijn betaalbaar op 30 dagen factuurdatum netto zonder korting, tenzij anders vermeld op de offerte. Bij laattijdige betaling zullen kosten in rekening worden gebracht: € 10 vanaf 2de rappel en € 40 vanaf de 3de rappel.  In geval van wanbetaling van de facturen tegen de aangeduide vervaldag zal er van rechtswege     en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd zijn met een minimum van € 75 en dit onverminderd alle gebeurlijke gerechtskosten.  


5.    Geen enkele klacht aangaande onze facturen zal nog aanvaard worden indien ze niet schriftelijk en per aangetekend schrijven wordt gedaan binnen de 8 dagen na het versturen van de facturen.


6.    Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de verkochte goederen zal slechts op de koper overgaan na betaling van alle verschuldigde bedragen in hoofdsom, intrest en kosten.  


7.    Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken gelegen in het Arrondissement van de verkoper. Het Belgische recht is van toepassing